تعرفه

برای مانیتور کردن وب سایت ها , آدرس هایی که می خواهید مانیتور شود را وارد کنید.
برای مانیتور کردن سرور ها, ابتدا تعداد کل پورت هایی که می خواهید برای هر سرور مانیتور کنید را محاسبه کنید.
هر پیامک برابر ریال350 هزینه دارد.

نماینده ی فروش