تخفیف

مقدار تخفیف بر اساس میزان پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد ،با خرید بیشتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.

قیمت پایه ماهیانه سطح تخفیف
< ریال2000000000.00 -
>= ریال2000000000.00 1%
>= ریال5000000000.00 2%
>= ریال10000000000.00 3%
>= ریال25000000000.00 4%
>= ریال50000000000.00 5%
>= ریال100000000000.00 6%
>= ریال250000000000.00 7%
>= ریال500000000000.00 8%

تخفیف کلی درصورت پرداخت یکجای شما برای مدت زمان طولانی داده خواهد شد.

مدت زمان قرارداد تخفیف کلی
ماهانه -
سه ماهه 2%
شش ماهه 4%
سالیانه 7%

تخفیف نمایندگی : نمایندگان فروش علاوه بر تخفیف های دیگر از تخفیف 10% درصدی نیز بر خوردار هستند.

هرگاه شما مطابق با شرایط ما عمل نمایید متعاقبا تخفیف های مختلفی برا ی شما منظور خواهد شد