سوالات متداول

7. به نظر می رسد یک نفر سرورهای من را مانیتور می کنند .

لطفا از این ابزار به منظور مشاهده افرادی که سرور شما را مانیتور می کنند استفاده کنید .