سوالات متداول

2. راه اندازی سرویس نمایندگی برای من چه هزینه ای در بر دارد .

شما (فقط ریال500000) برای راه اندازی سرویس پرداخت خواهید کرد و پس از آن دیگر هیچ هزینه ای برای نمایندگی جدید از شما دریافت نخواهد شد .

پرداخت شما برای سرویسهایی که دوباره فروخته اید تنها زمانی خواهد بود که مشتری جدیدی داشته باشید به تعرفه وتخفیف رجوع کنید.